გუნდი

გუნდი

ირმა გოგალაძე

მართველი პარტნიორი
აუდიტორი SARAS-A-429918

მარიამ ნატროშვილი

აუდიტის პარტნიორი 
აუდიტორი SARAS-A-607721

მაკა ჭაობაშვილი

მათავარი ბუღალტერი

სალომე ფირცხალავა

მთავარი ბუღალტერი

სალომე ფირცხალავა

მათავარი ბუღალტერი

მაკა ჭაობაშვილი

მთავარი ბუღალტერი

ირმა გოგოლაძე

მმართველი პარტნიორი აუდიტორი SARAS-A-429918

მარიამ სებისკვერაძე

მთავარი ბუღალტერი

მაკა ტალაშვილი

მთავარი იურისტი

სალომე მჭედლიშვილი

 პროექტის ხელმძღვანელი

სალომე მჭედლიშვილი

 პროექტის ხელმძღვანელი

სალომე ბაძგარაძე

 პროექტის ხელმძღვანელი

სალომე ბაძგარაძე

 პროექტის ხელმძღვანელი